Przeglądy budynków #Zostańwdomu

Zostań w domubądź bezpieczny.

Posiadacze nieruchomości mają obowiązek dbać o swoją nieruchomość i dokonywać określonych  kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego dokonywać tzw przeglądy budynków. Aktualnie dostęp do osób, które wykonują wymagane prawem budowlanym okresowe przeglądy instalacji, może być utrudniony lub wręcz niemożliwy.
Nasi Ubezpieczeni powinni również starać się ograniczać kontakt z osobami trzecimi.

 

W związku z powyższym dla zdarzeń powstałych w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku ERGO Hestia nie będzie w procesie likwidacji szkód w ubezpieczeniu mienia podnosiła zarzutu braku wykonania okresowych przeglądów kominowych oraz przeglądów instalacji gazowej oraz elektrycznej.

W myśl artykułu 62 Prawa budowlanego właściciele domów jednorodzinnych mają obowiązek zorganizowania i przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych.

Przynajmniej raz na pięć lat powinien być wykonany generalny remont przeglądu stanu technicznego budynku i instalacji w nim się znajdujących. Podczas kontroli należy zwrócić uwagę na stabilność konstrukcji budynku, a także na to, czy na ścianach nie ma pęknięć i zawilgoceń. Dodatkowo, należy sprawdzić konstrukcję dachu: czy nie jest ona nadwyrężona albo czy nie popękały posadzki. W przypadku dachu nawet mała rysa powinna być niepokojąca. Właściciele domów zwolnieni są z wykonywania przynajmniej raz w roku kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku oraz instalacji narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

Raz na pięć lat należy skontrolować instalację elektryczną i piorunochronną pod kątem stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, a także środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Podobnie, raz na pięć lat należy sprawdzić efektowność energetyczną co do stosowanych urządzeń chłodniczych w systemach kanalizacji.

Przeglądy budynków

Okresowe przeglądy powinny też dotyczyć kotłów. Kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW, należy sprawdzać co najmniej raz na 2 lata. Z kolei, kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności od 20 kW do 100 kW, a także kotły opalane gazem należy kontrolować co 4 lata.

Dotyczy ubezpieczeń zawartych na podstawie:

  • Ogólnych Warunków Ubezpieczeń pozakomunikacyjnych ERGO 7
  • Ogólnych Warunków Ubezpieczeń pozakomunikacyjnych Moja Firma
  • Ogólnych Warunków Ubezpieczeń ERGO 1
  • Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Dom i Samochód
  • Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Mój Dom
  • Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Hestia 7
  • Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Hestia 1

Prosimy pamiętać,że utrzymanie budynku stanowiącego własność ubezpieczonego w należytym stanie technicznym należy do obowiązków klienta.

Wszelkie przeglądy techniczne wynikają z obowiązków zgodnie z prawem budowlanym a także Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.