Dokumenty

Dokumenty ubezpieczeniowe

Mamy świadomość, jak ważne są łatwo dostępne dokumenty niezbędne do właściwej obsługi ubezpieczeń, szkód czy też zmiany ubezpieczyciela.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, chcąc uprościć wyszukiwanie dokumentów udostępniamy wzory podstawowych druków oraz dostęp do zewnętrznych stron w jednym miejscu.

W przypadku gdy uważają Państwo, że powinny się w tym miejscu znaleźć dodatkowo inne potrzebne dokumenty prosimy o kontakt.


Przypominamy, że zgodnie z ustawą, zgłoszenie do ubezpieczyciela sprzedaży pojazdu, powinno odbyć się do 14 dni od daty sprzedaży.

Umowa lub faktura sprzedaży pojazdu zawarta z osobą fizyczną, powinna zawierać imię, nazwisko adres oraz pesel kupującego.


Druki dotyczące posiadanych ubezpieczeń – wypowiedzenia / zgłoszenia:

  1. w przypadku nabycia pojazdu
  2. wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku zmiany zakładu ubezpieczeń
  3. w przypadku podwójnego ubezpieczenia – wzór wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, powinno być podpisane przez wszystkich właścicieli / współwłaścicieli pojazdu.

Brak podpisu jednego z współwłaścicieli na wypowiedzeniu spowodować może, ze stanie się ono nieskuteczne.. Należy je podpisać własnoręcznie i dostarczyć do ubezpieczyciela pocztą przy pomocy listu poleconego lub też elektronicznie za potwierdzeniem odbioru. 


Druki dotyczące zawarcia ubezpieczenia i likwidacji szkód:

  1. wspólne oświadczenie uczestników wypadku o zdarzeniu drogowym,
  2. pełnomocnictwo do zawarcia ubezpieczenia
  3. pełnomocnictwo żony / męża / partnera do obsługi polis na życie

Proszę pamiętać, że wypowiedzenie umowy ubezpieczenia można dostarczyć najpóźniej na 1 dzień przed końcem ważności polisy. Powyższe nie dotyczy polis przepisywanych po nabyciu pojazdu, które w dniu zakończenia ochrony wygasają automatycznie.

Firmy ubezpieczeniowe preferują różne formy dostarczania wypowiedzenia. Może to być informacja wysłana za pomocą tradycyjnej poczty, mailowo, za pomocą faksu lub można odwiedzić osobiście placówkę ubezpieczyciela. W przypadku wysłania dokumentu pocztą elektroniczną czy też faksem pamiętać należy o osobistym podpisie (druk wypowiedzenia musi mieć oryginalny odręczny podpis i być zeskanowany). W przypadku wysłania wypowiedzenia pocztą liczy się data nadania listu poleconego.

Zewnętrzne strony Polskich instytucji związanych z ubezpieczeniami:

Rzecznik Finansowy

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Rzecznik Klienta pracujący przy ERGO Hestii reprezentując Państwa interesy, podejmuje się zadań najtrudniejszych docierając do ekspertów wyjaśni wątpliwości.

Napisz do Rzecznika Klienta 

ERGO Hestia rozumie, jak ubezpieczać klientów w przyjazny i odpowiedzialny sposób. Dlatego stawia na dialog ze wszystkimi. Chcąc zapewnić pełną dostępność oferty, usługi projektuje w sposób uniwersalny, dostosowując je do potrzeb różnych grup społecznych, m.in. osób z niepełnosprawnością. Jednym z efektów takiego myślenia jest wprowadzenie obsługi w języku migowym.