Klient biznesowy

klient biznesowyKlient biznesowy – oferta ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia dla Klientów biznesowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tym również mikro-firm, jest przygotowywana zawsze indywidualnie po szczegółowej analizie potrzeb Klienta w oparciu o najwyższe standardy jakie oferuje nasz partner ERGO-Hestia S.A. 

Kompleksowa oferta może być dowolnie skomponowana w oparciu o oferowane produkty takie jak ubezpieczenia:

Majątkowe:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie chroni mienie od szkód materialnych powstałych wskutek m.in. pożaru, zalania np. w następstwie szkód wodociągowych, katastrof naturalnych, takich jak powódź, huragan, deszcz nawalny, śnieg);
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz z wandalizmem;
 • mienia w transporcie w pakiecie Ergo Biznes;
 • sprzętu elektronicznego – obejmuje ochroną szkody rzeczowe polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powodujące konieczność jego naprawy bądź wymiany, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn niewyłączonych z zakresu ubezpieczenia, w szczególności: błędów w obsłudze, kradzieży, wandalizmu, pożaru, wybuchu, zalania, działania wody, wilgoci, szkód elektrycznych. Niezależnie ubezpieczone mogą zostać nośniki danych, oprogramowanie oraz koszty odtworzenia danych;
  • NOWOŚĆ !!! ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w wariancie all risk nawet do 10 lat. Ochrona może dotyczyć sprzętu komputerowego, pomiarowego a także medycznego.
 • Majątkowe specjalistyczne:

 • maszyn elektrycznych tj. ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń. Ubezpieczenie obejmuje szereg ryzyk związanych z eksploatacją parku maszynowego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności szkody powstałe na skutek błędów projektowych i konstrukcyjnych, awarii, uszkodzenia z przyczyn elektrycznych również błędów w obsłudze;
 • sprzętu i maszyn budowlanych – obejmuje ochroną sprzęt i maszyny przedsiębiorcy po przyjęciu ich do eksploatacji. Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych jest produktem typu all risk („od wszystkich ryzyk”). Ubezpieczenie dotyczy zarówno maszyn budowlanych jak np, koparek oraz maszyn rolniczych;
 • robót budowlano – montażowych;
 • mienia od wszystkich ryzyk. Odpowiedzialnością objęte są szkody materialne, powstałe wskutek wszelkich niewymienionych z nazwy zdarzeń, z wyjątkiem szczególnych wyłączeń wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia zawiera w szczególności ryzyka znajdujące się w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ponadto oferuje również dodatkowy zakres ubezpieczenia, w tym m.in. kradzież z włamaniem, wandalizm/dewastacja, przepięcia;
 • lokalu oraz budynku użytkowego, którego właścicielem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;
 • aptek z klauzulą utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków;
 • majątku firm rozliczających się w oparciu o ryczałt, nieprowadzących kasy fiskalnej,
 • ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez przestępczość cybernetyczną, w tym również ochrona wynikająca z ustawy o RODO;
 • gospodarstw rolnych – ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie budynków, majątku, odpowiedzialności cywilnej, zwierząt gospodarskich oraz upraw;
 • NOWOŚĆ !!! ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej dla firm;
 • NOWOŚĆ !!! Smart Apteka to innowacyjny produkt ERGO Hestii łączący ochronę ubezpieczeniową, system monitoringu ryzyka Smart Control i wsparcie techniczne. Oferowany produkt rozszerza tradycyjny zakres ubezpieczenia o szkody spowodowane długotrwałym działaniem niewłaściwej temperatury lub wilgotności. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowych sensorów zapewnione są odpowiednie warunki przechowywania leków tj. temperatura i wilgotność. System monitoringu może zostać rozszerzony o kontrolowanie ryzyka zalania i zaniku zasilania w lodówkach, co pozwoli ograniczyć w znacznym stopniu możliwość wystąpienia szkód majątkowych i przerw w działalności.

Finansowe:

 • gwarancje ubezpieczeniowe, w tym:
  • wadium;
  • należytego wykonania umowy;
  • należytego usunięcia wad i usterek.

Odpowiedzialności cywilnej – klient biznesowy:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu, które wyrządzi osobom trzecim lub swoim pracownikom w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt). W ramach ochrony polisy podstawowej istnieje możliwość rozszerzenia zakresu polisy o następujące klauzule OC:
  • najemcy, obejmujące szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego;
  • pracodawcy za wypadki przy pracy;
  • przechowawcy, włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem w tym pojazdów, maszyn leasingowanych;
  • emitenta substancji niebezpiecznych, włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;
  • serwisanta za szkody w mieniu poddanym naprawie – włączenie szkód w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych) stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem,
  • dostawcy za szkody wyrządzone przez energię dostarczoną lub wyprodukowaną oraz szkód wynikłych z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci;
  • producenta za wadliwy półprodukt – odpowiedzialność za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego, wskutek wadliwości produktów dostarczonych;
  • szkody wzajemne to włączenie szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem np. wspólnikami ale również pomiędzy spółkami, zarządzanymi przez jedną osobę a także pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem a ich podwykonawcami;
  • szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych w tym WZW, HIV i salmonelli.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej poza pakietami może obejmować :

  • odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych;
  • szkody wyrządzone przez reklamę;
  • OC dla agencji pracy tymczasowej. Odpowiedzialność za wypadki przy pracy oraz szkody wyrządzone firmie-użytkownikowi. Oferta dotyczy agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego;
  • członków organów zarządzających firmą posiadającą formę osoby prawnej Sp zoo lub S.A.;
  • zarządców nieruchomości;
  • przewoźników i spedytorów;
  • CARGO (ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym),
  • ochrona prawna;
  • organizatora imprez masowych,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowe dla:

 • lekarzy i farmaceutów oraz średniego personelu medycznego;
 • nauczycieli, instruktorów, wychowawców;
 • biur rachunkowych, księgowych, biegłych rewidentów;
 • zarządców, geodetów, geologów, rzeczoznawców, projektantów, architektów, inżynierów budowlanych;

Osobowe – klient biznesowy:

 • koszty leczenia za granicą. Zapewnia ochronę od szkód powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje:
  • koszty leczenia;
  • koszty ratownictwa;
  • odpowiedzialności cywilnej;
  • utraty bagażu;
  • kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy ”assistance”.
 • pracownicze ubezpieczenie na życie, grupowe już od 2 osób zatrudnionych z możliwością rozszerzenia o assistance medyczny;
 • indywidualne ubezpieczenia Global Doctors, obejmujące koszty leczenia w najlepszych klinikach na świecie;
 • ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków na czas wycieczek i imprez sportowo-rekreacyjnych;

Komunikacyjne – klient biznesowy:

 • kompleksowe ubezpieczenie flot w zakresie ryzyk komunikacyjnych
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów (OC);
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK);
 • ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) teraz Auto-Casco + kradzież na motocykle, skutery i quady;
 • ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy „Hestia Car Assistance” (assistance);
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW);
 • ubezpieczenia szyb samochodowych (szyby);
 • ubezpieczenie od utraty wartości pojazdu (GAP);
 • ochrona utraty zniżek w ramach OC lub AC;
 • inne.

Zapytaj o ofertę:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
  Brak zaznaczenia okienka zgody jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody.
  Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej od Fenix N.R.B., z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) przy użyciu podanych przeze mnie danych kontaktowych.

  Zgoda na marketingowe przetwarzanie danych osobowych.
  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fenix N.R.B., w celu marketingu bezpośredniego usług, w tym prezentacji ofert ubezpieczenia.

  Oświadczenie o administrowaniu danymi przez Fenix N.R.B. w celu marketingu własnego.
  Administratorem danych osobowych jest Fenix N.R.B.
  Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez niniejszy formularz kontaktowy.

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.