Jak zabezpieczyć mienie #Zostańwdomu

10 praktycznych porad dotyczących zabezpieczenia obiektów tymczasowo zamkniętych dla MiŚP

 

Rozszerzająca się ostatnim czasie pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmusiła wielu przedsiębiorców do tymczasowego zaprzestania lub ograniczenia działalności. Całkowity lub częściowy brak obsługi może mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo i możliwość powstania niepożądanych zdarzeń, których skutkiem mogą być szkody materialne, finansowe i wizerunkowe. Poniżej przedstawiamy informację Jak zabezpieczyć mienie

Jak zabezpieczyć mienie

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa kilka praktycznych porad pozwalających na ograniczenie potencjalnych zagrożeń.

 

  • Jeżeli jest to możliwe, odłącz nieużywane na czas przestoju maszyny i urządzenia oraz media tj. energii elektrycznej, wody i gazu.
  • Zabezpiecz przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą środki obrotowe oraz inne cenne materiały i środki pieniężne, zwróć szczególną uwagę na warunki ich przechowywania np. temperaturę lub wilgotność, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość tych materiałów.
  • Opróżnij wszystkie pojemniki z odpadami, zwróć szczególną uwagę na zbędne odpady palne i usuń je z obiektu oraz najbliższego sąsiedztwa.
  • Zadbaj, aby materiały palne tj. drewniane skrzynie, palety czy plastikowe pojemniki były przechowywane w odległości co najmniej 10 m od ściany budynku.
  • Pamiętaj o badaniach instalacji elektrycznej, odgromowej, przewodów kominowych i innych, wynikających z wymagań technicznych i obowiązujących regulacji prawnych.
  • Zabezpiecz dostęp do obiektu, zamykając drzwi, bramy i okna oraz sprawdzając stan techniczny ogrodzenia.
  • Upewnij się, czy istniejące elektroniczne systemy bezpieczeństwa np. instalacje antywłamaniowe, monitoring wizyjny, systemy sygnalizacji pożarowej są sprawne i w pełnej gotowości.
  • Jeśli masz dobre relacje z sąsiadami, poproś ich o przekazywanie informacji o niepokojących sytuacjach w pobliżu obiektu.
  • Przeprowadzaj regularne lustracje obiektu, zwracając uwagą na potencjalne źródła zagrożeń np. pożaru, zalania, włamania, itp.
  • W przypadku ponownego uruchomienia działalności, zapewnij profesjonalną obsługę oraz postępuj zgodnie z instrukcjami producentów maszyn i urządzeń oraz wymaganiami przeciwpożarowymi i BHP.

 

Lista Kontrolna, która pomoże Państwu w ocenie stanu zabezpieczenia obiektów w okresie tymczasowego zamknięcia lub ograniczenia działalności.

 

1. Czy nieużywane na czas przestoju maszyny i urządzenia oraz media tj. energia elektryczna, woda i gaz są odłączone? tak □        nie □ nie dotyczy □
2. Czy prowadzisz regularne lustracje obiektu, zwracając uwagę na potencjalne źródła zagrożeń np. pożaru, zalania, włamania, itp.? tak □        nie □ nie dotyczy □
3. Czy wszystkie pojemniki z odpadami są opróżnione, czy zbędne odpady palne są usunięte z obiektu oraz najbliższego sąsiedztwa? tak □        nie □ nie dotyczy □
4. Czy będziesz w trakcie przerwy w działalności prowadził badania instalacji elektrycznej, odgromowej, przewodów kominowych i innych, wynikających z wymagań technicznych i obowiązujących regulacji prawnych? tak □        nie □ nie dotyczy □
5. Czy wszystkie środki obrotowe oraz inne cenne materiały i środki pieniężne są odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą? tak □        nie □ nie dotyczy □
6. Czy ogrodzenie jest w dobrym stanie technicznym? czy miejsca dostępu do obiektu tj. drzwi, bramy i okna są zabezpieczone przed wejściem osób postronnych? tak □        nie □ nie dotyczy □
7. Czy istniejące elektroniczne systemy bezpieczeństwa np. instalacje antywłamaniowe, monitoring wizyjny, systemy sygnalizacji pożarowej są sprawne i w pełnej gotowości? tak □        nie □ nie dotyczy □
8. Czy poprosiłeś najbliższych sąsiadów o przekazywanie informacji o niepokojących sytuacjach w pobliżu obiektu? tak □        nie □ nie dotyczy □

 

Przedstawiliśmy listę praktycznych porad, która została przygotowana na potrzeby zapobiegania powstawania i zmniejszenia skutków zdarzeń losowych związanych z czasowym zamknięciem zakładu/obiektu. Porady zawarte w opracowaniu obejmują obszary i zagadnienia uniwersalne dla wszystkich rodzajów działalności biznesowej. W Państwa zakładzie mogą być wymagane inne rodzaje przedsięwzięć minimalizujących ryzyko, charakterystyczne dla tej branży. Mając na uwadze powyższe, ERGO Hestia SA nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne decyzje, czy prace podjęte na podstawie rekomendacji zawartych w niniejszym opracowaniu, ani za szkody rzeczywiste, czy utracone korzyści, będące efektem podjętych przez Państwa działań.

W przypadku zainteresowania dokładną analizą sytuacji w Państwa firmie zapraszamy do kontaktu