Wysokie kary za brak polisy OC UFG

Wysokie kary za brak polisy OC w 2018 r UFG

Aktualizacja 2019 r

Wysokie kary za brak polisy OC w 2018 r UFG? Zmiany nastąpią już od 1 stycznia 2018r. Kara za brak polisy OC w 2018 r UFG ( Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ) wzrośnie w stosunku do 2017 roku. Właściciel samochodu osobowego musi liczyć się z karą w wysokości 4200 złotych,  a ciężarówki nawet 6300 złotych. 

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392.j.t.) posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Z treści ww. artykułu wynika, iż obowiązek zawarcia umowy w zakresie OC i zachowania ciągłości ochrony z tego tytułu, ciąży na każdym posiadaczu pojazdu zarejestrowanego na terenie RP.

Dlaczego wysokość kary się zmienia? Przerwa w ubezpieczeniu oc jak uniknąć kary?

Wysokość kary zmienia się co roku, ponieważ jest uzależniona od wysokości średniego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS na dany rok. Wysokość kary uzależniona jest od wielu czynników. Największym wyznacznikiem jej wysokości jest rodzaj pojazdu, ale również okres, w którym przedmiotowy pojazd nie posiadał ubezpieczenia. Właściciele pojazdów, którzy nie posiadali ubezpieczenia przez okres do 3 dni, zapłacą „tylko” 20% pełnej kwoty. Trochę wyższa opłata, bo już 50% pełnej kary zapłacą posiadacze pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązku ubezpieczenia przez okres od 3 do 14 dni. W najgorszej sytuacji znajdą się ci, którzy posiadali pojazd nieobjęty ubezpieczeniem OC ponad 14 dni. Wtedy kara wynosi 100% stawki. Należy jednak pamiętać, że jest to maksymalna kara niezależnie od tego, czy posiadacz pojazdu nie miał ubezpieczenia przez 15 dni, czy też przez 3 lata. W takiej sytuacji wysokość kary jest tylko jedna i nie sumuje się wraz z kolejnymi okresami polis. Poniżej przedstawiona tabela najlepiej obrazuje sytuację, w jakiej może się znaleźć właściciel bez OC.

Konsekwencje oszczędności wynikające z braku OC…

Zgodnie ze statystykami UFG, nawet 250 tysięcy pojazdów może się poruszać po Polskich drogach bez ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Kolejne podwyżki, jakie miały miejsce w 2017 roku, mogły tylko pogorszyć tę statystykę. Kierowcy którzy „zaoszczędzili” na ubezpieczeniu i udało im się uniknąć kontroli i kar, są najczęściej nieświadomi dalszych konsekwencji. Szkoda spowodowana przez taki pojazd powoduje nie tylko nałożenie przedmiotowej kary. Kolejnymi konsekwencjami są koszty, jakie poniesie właściciel pojazdu tytułem regresu z UFG tytułem wypłaconego odszkodowania poszkodowanemu. Poszkodowany otrzymuje odszkodowanie za uszkodzone mienie, a także za ewentualny uszczerbek na zdrowiu czy nawet rentę. W takiej sytuacji, gdy sprawca nie posiadał ubezpieczenia, wypłatę odszkodowania przejmuje na siebie Fundusz Gwarancyjny, który wystąpi do właściciela pojazdu sprawcy o zwrot wszelkich kosztów. Te koszty potrafią być już niewyobrażalne.

Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:

 • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych), ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu,
 • w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
 • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
 • przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (+Andora, Serbia i Szwajcaria) nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.

Obowiązek ten dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli:

 • pojazdów samochodowych,
 • motorowerów,
 • motocykli,
 • ciągników rolniczych,
 • przyczep, 
 • pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

Warto pamiętać o ważnych regułach:

 • jeśli posiadałeś w poprzednim roku ubezpieczenie u danego ubezpieczyciela i zapłaciłeś wszystkie składki Twoja polisa, jeśli nie została wypowiedziana, automatycznie się odnawia na następny rok,
 • jeśli posiadałeś ubezpieczenie w poprzednim roku u danego ubezpieczyciela, ale nie zapłaciłeś wszystkich składek / rat polisa się automatycznie nie odnowi,
 • jeśli kupiłeś samochód i po jego zakupie skończyła się polisa, którą wykupił poprzedni właściciel, to polisa się automatycznie nie odnowi,
 • jeśli kupiłeś samochód nieubezpieczony, pamiętaj, że masz obowiązek dokonać tego w dniu zakupu. Nie ma znaczenia, że jest niedziela, święto czy godzina 22:00. Obowiązek nie zostaje odroczony do pierwszego dnia roboczego. Kara za brak ubezpieczenia od dnia zakończenia polisy do dnia zakupu pojazdu dotyczy zbywcy pojazdu, jeśli w ogóle taka będzie należna,
 • jeśli kupiłeś samochód, który nie jest zarejestrowany w Polsce, pamiętaj, że masz obowiązek ubezpieczyć go w dniu rejestracji niezależnie od tego, czy otrzymasz stały dowód rejestracyjny, czy tylko tymczasowy,
 • jeśli z końcem okresu poprzedniej polisy wypowiedziałeś umowę ubezpieczycielowi i nie wznowiłeś polisy w żadnym zakładzie ubezpieczeń, bo np. nie używasz aktualnie samochodu, jesteś na dobrej drodze do kary,
 • jeśli kierujesz pojazdem bez ważnego ubezpieczenia OC, odpowiedzialność karna spada solidarnie na właściciela, a także kierowcę pojazdu,
 • zły stan techniczny pojazdu nie zwalnia jego posiadacza z obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, ponieważ zgodnie z art. 34 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy, za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku ze wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu, załadunkiem i wyładunkiem, zatrzymaniem lub postojem pojazdu (w tym garażowaniem).

Wygaśniecie OC zbywcy powodem problemów

Opracowanie UFG pokazuje też, że w 33 procentach wykrytych przypadków braku OC – powodem jest wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu. Polisa poprzedniego właściciela auta ważna bowiem jest tylko do końca okresu na jaki została zawarta i nie przedłuża się automatycznie na kolejne dwanaście miesięcy*. Inne powody to: wykupienie OC już po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce (13 proc.) czy przekonanie, że dla niesprawnego technicznie i nieużytkowanego pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie (11 proc.). Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na ważności ubezpieczenia, przede wszystkim przy: płaceniu za polisę w ratach czy przy zakupie używanego pojazdu.

Dopilnowanie terminów ważności ubezpieczenia jest istotne.  Pytacie jednak często o konsekwencje gdy w nie wiedzy choć w dobrej wierze nie dopełniliście obowiązku ubezpieczenia. Co wtedy ? Wyjdzie na jaw? Jak? Kiedy?

Organy, instytucje i mechanizmy uszczelniające system obowiązkowego ubezpieczenia OC

Niegdyś jedynym organem, który mógł zweryfikować ważność posiadanej polisy była Policja. Podczas kontroli drogowej Policja mogła wysłać informację do UFG o braku OC. Od ponad roku brak OC może wykryć – bez kontroli drogowej – również system „wirtualny policjant”, czyli specjalny program sprawdzający OC w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych administrowanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Pamiętaj, że OC mogą też kontrolować inne instytucje, m.in.: wydziały komunikacji i straż graniczna. Najczęściej dochodzi do sytuacji, gdy po sprzedaży czy też złomowaniu pojazdu zgłasza się do urzędu komunikacji nabywca lub my sami i wtedy urząd ma prawo do weryfikacji ciągłości ubezpieczenia. Obecnie każdy poszkodowany, ale i właściciel ma możliwość weryfikacji czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC. Wystarczy to zweryfikować na stronie UFG.

Kara za brak polisy OC w 2018 r UFG dopilnuje przy pomocy:

Organy obowiązane: Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego.

Organy uprawnione: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska.

 

Wysokie kary za brak polisy OC w 2018 r UFGUbezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny pilnuje szczelności systemu ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Poza ściganiem kierowców bez tej polisy Fundusz zajmuje się również wypłatą odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców. UFG administruje też ogólnopolską bazą ubezpieczeń komunikacyjnych, którą ubezpieczyciele wykorzystują m.in. do wyliczania wysokości składki za OC i AC, w zależności od jego historii ubezpieczenia (m.in. liczba wypadków).

Źródło: www.ufg.pl

Ciekawostką jest jednak fakt, że w Polsce kary za brak ubezpieczenia obowiązkowego nie są jednak aż tak dotkliwe, jak w innych krajach UE. Na podstawie analiz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), kraje UE posiadają wiele różnych mechanizmów, dzięki którym zmuszają właścicieli do zawierania ubezpieczeń obowiązkowych.

Są to nie tylko kary finansowe, ale również sankcje takie jak konfiskata mienia. Głównie utrata pojazdu nieposiadającego ubezpieczenia obowiązkowego czy nawet kara więzienia. Dla przykładu w Luksemburgu można dostać wyrok nawet 3 lat.

Kara za brak polisy w Polsce również należy do jednej z łagodniejszych. Dla porównania kara grzywny za brak takiej polisy we Francji wynosi 3 750 euro, w Belgii 6 000 euro czy Luksemburgu kara może wynieść nawet 10 000 euro.

Zdaniem PBUK kary finansowe to nie jedyny sposób, aby egzekwować posiadanie polisy OC. Ważne jest również, aby kary były egzekwowane i muszą być one nieuchronne, a to wszystko dzięki następującym działaniom:

  1. Zaangażowanie służb publicznych do przeprowadzania wyrywkowych kontroli np. policyjnych,
  2. porównanie danych o zawartych umowach ubezpieczeniowych (w Polsce rejestrowanych przez UFG) w zestawieniu z bazą pojazdów (w Polsce CEPiK),
  3. system egzekucji nałożonych opłat karnych (w tym wyposażenie w odpowiednie unormowania prawne, jak i współdziałanie ze służbami publicznymi),
  4. prawo do dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń solidarnie od bezpośredniego sprawcy zdarzenia (kierowcy) oraz posiadacza nieubezpieczonego pojazdu (jeśli nie jest to ta sama osoba) – w Polsce zadanie PBUK i UFG.

Przedawnienie…

Roszczenie z tytułu opłaty, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392.j.t) ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC.

Bieg przedawnienia zostaje przerwany przez:

– czynność organu egzekucyjnego, podjętą w celu wyegzekwowania opłaty;

– uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia a tym samym opłaty;

– wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach o ustalenie istnienia lub nie,  obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC;

– zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Posiadasz pojazd historyczny?

Zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392.j.t) pojazdem historycznym jest pojazd zabytkowy w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym:

– pojazd mający co najmniej 40 lat,

– pojazd mający co najmniej 25 lat i który został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenia dla udokumentowania historii motoryzacji. 

Wiek pojazdu historycznego należy liczyć od daty jego produkcji, jeśli został po raz pierwszy zarejestrowany w roku jego produkcji, lub od daty pierwszej rejestracji jeśli rejestracja nastąpiła w roku późniejszym niż rok produkcji. 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy posiadacz pojazdu historycznego obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przed wprowadzeniem tego pojazdu do ruchu. Przy dokonywaniu czynności przed organami właściwymi do spraw rejestracji pojazdów, posiadacz pojazdu historycznego nie musi legitymować się umową OC, ale ma obowiązek poddać się kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.