Podwójne ubezpieczenie OC

“Odnosząc się do problematyki sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w niniejszym tekście przedstawiamy wyjaśnienie obowiązujących w tej kwestii regulacji prawnych.Reguły te są inne w odniesieniu do umów zawartych do 10 lutego 2012 r., a inne w stosunku do umów zawartych od 11 lutego 2012 r.

Rozróżnienie to wynika z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, która weszła w życie 11 lutego 2012 r. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK spowodowały, że problem podwójnego ubezpieczenia ma różne rozwiązania w zależności od tego kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta. Inny stan prawny dotyczy umów ubezpieczenia zawartych do 10 lutego 2012 r., a inny umów zawartych od 11 lutego 2012 r.

Podwójne ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to sytuacja, w której posiadacz pojazdu objęty jest ochroną ubezpieczeniową na podstawie dwóch (lub więcej) umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w tym samym czasie. Celem regulacji prawnej jest zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej posiadaczowi pojazdu, tak aby zminimalizować ryzyko wyrządzenia szkody innej osobie nie posiadając ochrony ubezpieczeniowej. W praktyce oznacza to automatyczne zawarcie umowy ubezpieczenia OC na kolejny rok, w przypadku, gdy posiadacz pojazdu nie wypowie jej w ustawowym terminie (art. 28) oraz możliwość korzystania przez nabywcę pojazdu z umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zbywcy pojazdu do końca okresu ubezpieczenia, na który umowa została zawarta (art. 31).

Stan prawny dotyczący umów zawartych do 10 lutego 2012 r.

Zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152) w brzmieniu obowiązującym do 10 lutego 2012 r. „Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy (…)”. Zapis ten w praktyce skutkuje tym, iż w razie niewypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC u dotychczasowego ubezpieczyciela nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który została zawarta, oraz zawarcia w innym zakładzie ubezpieczeń kolejnej umowy ubezpieczenia OC, posiadacz ten zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową w każdym z zakładów: dotychczasowym zakładzie oraz u kolejnego ubezpieczyciela. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest możliwość wystąpienia z żądaniem zapłaty składki przez każdy z zakładów ubezpieczeń. Innymi negatywnymi skutkami takiego stanu rzeczy jest również niemożliwość wcześniejszego lub znaczne utrudnienie (przed upływem dwunastomiesięcznego okresu) rozwiązania automatycznie zawartej na kolejne 12 miesięcy umowy ubezpieczenia, co wynika z kolei z art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, o czym szczegółowo mowa poniżej.

Problem podwójnego ubezpieczenia pojawia się również w związku ze stosowaniem przepisu art. 31 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który wskazuje, iż: „W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego”. Tak więc w sytuacji sprzedaży ubezpieczonego pojazdu, spotykamy się również z ryzykiem „wpadnięcia” w pułapkę podwójnego ubezpieczenia. W przypadku bowiem, kiedy nabywca pojazdu zawrze umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z kolejnym zakładem ubezpieczeń, a nie dokonał wypowiedzenia takiej umowy zawartej przez zbywcę pojazdu z innym zakładem ubezpieczeń, znajdzie się również w sytuacji, w której obydwa zakłady ubezpieczeń będą mogły zażądać od nabywcy zapłaty składki lub jej części. Trzeba dodać, iż wraz ze sprzedażą pojazdu, zbywca każdorazowo ma obowiązek przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwykle będzie to dokument polisy). Na zbywcy ciąży również obowiązek powiadomienia zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni o fakcie zbycia pojazdu i o danych osobowych nabywcy (art. 32 ust. 1). Jest to ważne, gdyż do czasu powiadomienia zakładu ubezpieczeń nabywca ze zbywcą ponoszą solidarnie odpowiedzialność za uiszczenie należnej składki (art. 32 ust. 3).

W stanie prawnym dotyczącym umów zawartych do 10 lutego 2012 r., w sytuacji podwójnego ubezpieczenia, przepisy nie przewidywały możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia przez posiadacza pojazdu z którymkolwiek z zakładów ubezpieczeń, w trakcie jej trwania.

Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych możliwe jest jedynie w ściśle określonych przypadkach, tj:

1)  z upływem okresu, na który została zawarta;

2)  z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;

3)  z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3 (tj. niezarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży);

4)  w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4 (tzn. wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu w terminie 30 dni od daty zakupu);

5)  z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908);

6) z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 535).

Ponadto zgodnie z art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) konsument może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej przy użyciu środków porozumiewania się na odległość (np. telefonu bądź emaila) w przeciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Niektóre zakłady ubezpieczeń kwestionowały dopuszczalność odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość, przy czym, w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych, wynika to z błędnego interpretowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Należy dodać, że umowa ubezpieczenia zawarta w trybie art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie jest umową zawartą przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

Odnosząc się jednak do ww. pkt 1) należy podkreślić, iż umowa ubezpieczenia, która rozwiązuje się z upływem okresu, na który została zawarta, jeżeli nie zostanie wypowiedziana nie później niż na jeden dzień przed upływem jej okresu obowiązywania, skutkuje zawarciem kolejnej umowy ubezpieczenia OC, na następne 12 miesięcy. Podobnie w przypadku niewypowiedzenia umowy ubezpieczenia w ustawowym terminie przez osobę, która nabyła pojazd od zbywcy ubezpieczonego w zakresie tego ubezpieczenia, dojdzie do zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia, a tym samym, wezwania posiadacza pojazdu do zapłaty składki z tego tytułu.

Dodatkowym zagadnieniem, który Rzecznik Ubezpieczonych spotykał w ramach omawianej praktyki był termin złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Należy wskazać, iż zgodnie z brzmieniem art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w razie chęci rozwiązania umowy ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela, posiadacz pojazdu powinien powiadomić zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia na piśmie. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych w kwestii terminu zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy OC znajduje zastosowanie norma art. 61 k.c., toteż oświadczenie woli jest złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Oznacza to, że należy skupić się na momencie, w którym ubezpieczyciel mógł zapoznać się z treścią wypowiedzenia, nie zaś samym złożeniem oświadczenia woli. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powinno więc dotrzeć do zakładu ubezpieczeń nie później, niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który była zawarta, a w przypadku nabycia pojazdu, przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu. Samo nadanie listu na poczcie we wskazanym w ustawie terminie nie oznacza, iż umowa ubezpieczenia będzie skutecznie wypowiedziana.

Reasumując:

1) jeżeli mamy zawartą umowę ubezpieczenia OC na 12 miesięcy, ale chcemy zmienić zakład ubezpieczeń musimy najpierw wypowiedzieć obecną umowę ubezpieczenia, tak aby pisemne wypowiedzenie dotarło nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu na który umowa była zawarta. Jeżeli nie dokonamy wypowiedzenia i zawrzemy umowę z nowym zakładem ubezpieczeń, oba zakłady ubezpieczeń będą mogły żądać od nas zapłaty składki; obecna umowa ubezpieczenia obowiązuje do końca okresu, na który została zawarta;

2)  jeżeli w terminie 30 dni od daty nabycia pojazdu kupujący (nabywca) nie wypowie umowy ubezpieczenia zawartej wcześniej przez sprzedającego (zbywcę) będzie ona obowiązywała do końca okresu ubezpieczenia; w razie zawarcia drugiej umowy nastąpi tzw. podwójne ubezpieczenie OC; w takim przypadku obaj ubezpieczyciele będą mieli podstawy prawne do żądania składki za okres, w którym udzielali ochrony ubezpieczeniowej;

3)   wobec istniejących wątpliwości co do ustalenia terminu powiadomienia zakładu ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy OC, należy pamiętać o tym obowiązku i wysłać je listem poleconym z kilkunastodniowym wyprzedzeniem, najlepiej w taki sposób, aby otrzymać potwierdzenie momentu odbioru wypowiedzenia przez ubezpieczyciela lub składając wypowiedzenie osobiście w biurze podawczym siedziby bądź oddziału ubezpieczyciela przy czym należy zwrócić uwagę, że agenci ubezpieczeniowi raczej nie mieli uprawnień do przyjmowania wypowiedzeń;

4) jeżeli nie wypowiedzieliśmy umowy ubezpieczenia w terminie, a zawarliśmy umowę w innym zakładzie ubezpieczeń, należy pisemnie zwrócić się do jednego z zakładów ubezpieczeń z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy ubezpieczenia wraz z umorzeniem należności z tytułu składki za podwójne ubezpieczenie przy czym zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku przychylić się do takiego wniosku.


Stan prawny dotyczący umów zawartych od 11 lutego 2012 r.

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych, pomimo przedstawionych powyżej regulacji prawnych, konsument, w sytuacji podwójnego ubezpieczenia, powinien mieć jednak możliwość rozwiązania jednej z umów i z tych względów Rzecznik zainicjował odpowiednie zmiany legislacyjne, których efektem są, od dnia 11 lutego 2012 r., odmienne, od dotychczas obowiązujących, przepisy.

Zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK „Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy (…)”. Co do zasady mechanizm automatycznego zawarcia nowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na okres 12 miesięcy (w razie nie złożenia wypowiedzenia) został utrzymany w stanie prawnym obowiązującym od 11 lutego 2012 r.

Oznacza to, że w razie niewypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC u dotychczasowego ubezpieczyciela nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który została zawarta, oraz zawarcia w innym zakładzie ubezpieczeń kolejnej umowy ubezpieczenia OC, posiadacz ten zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową w każdym z zakładów ubezpieczeń: dotychczasowym zakładzie oraz u kolejnego ubezpieczyciela. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest możliwość wystąpienia z żądaniem zapłaty składki przez każdy z zakładów ubezpieczeń.

Jednakże w przypadku umów zawartych po 11 lutego 2012 r. ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych pozwala ograniczyć ryzyko podwójnego ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 28a, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego jest w tym samym czasie ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, i przynajmniej jedna z umów zawarta została automatycznie, to tak zawartą umowę można rozwiązać w drodze pisemnej w każdym czasie.

Na ogół w interesie konsumenta pozostaje by taką umowę rozwiązać możliwie prędko, gdyż za czas gdy umowa obowiązywała (zakład ubezpieczeń świadczył ochronę ubezpieczeniową) ubezpieczyciel może domagać się zapłaty składki.

Warto zauważyć, że aby móc rozwiązać umowę ubezpieczenia zawartą w trybie art. 28 (tj. zawartą automatycznie) wystarczy, że okresy ubezpieczenia obu umów ubezpieczenia OC, przynajmniej częściowo, będą się pokrywać.

Na marginesie warto zauważyć, że jeżeli doszłoby do zawarcia dwóch lub więcej umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w tym samym zakładzie ubezpieczeń na dokładnie ten sam okres to ubezpieczyciel może się domagać zapłaty składki tylko i wyłącznie z jednej z tych umów, chroniąc odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego na podstawie wszystkich zawartych z nim umów ubezpieczenia.

Jedną ze zmian (art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66), w obowiązujących od dnia 11 lutego 2012 r. przepisach, jest również możliwość składania wszelkich oświadczeń związanych z umową ubezpieczenia (w tym wypowiedzenia!)  dowolnemu agentowi ubezpieczeniowemu współpracującemu z zakładem ubezpieczeń, z którym zawarta została dana umowa ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń nie może wyłączyć ani ograniczyć upoważnienia agenta ubezpieczeniowego do odbierania oświadczeń o wypowiedzeniu i odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. Nie jest przy tym istotne, czy oświadczenie jest składane agentowi, który uczestniczył w zawieraniu danej umowy ubezpieczenia, czy też innemu agentowi danego zakładu ubezpieczeń.

W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta Polska). Dlatego też oświadczenie o wypowiedzeniu umowy można wysłać ubezpieczycielowi najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu na który umowa została zawarta. Najlepiej uczynić to listem poleconym, zachowując potwierdzenie nadania przesyłki. Oświadczenie można oczywiście złożyć również osobiście w oddziale (pamiętając, by zachować dowód złożenia pisma, najlepiej na jego kopii).

Problem podwójnego ubezpieczenia pojawia się również w związku ze stosowaniem przepisu art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu obowiązującym od 11 lutego 2012 r.), z którego wynika, że w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Nowy posiadacz pojazdu może umowę ubezpieczenia (zawartą przez poprzedniego właściciela) rozwiązać w każdym czasie, składając pisemne wypowiedzenie w siedzibie zakładu ubezpieczeń (oddziału), przesyłając pocztą lub u agenta współpracującego z tym zakładem ubezpieczeń.

Tak więc w sytuacji sprzedaży ubezpieczonego pojazdu, spotykamy się również z ryzykiem „wpadnięcia” w pułapkę podwójnego ubezpieczenia. W przypadku bowiem, kiedy nabywca pojazdu zawrze umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z kolejnym zakładem ubezpieczeń, a nie dokonał wypowiedzenia takiej umowy zawartej przez zbywcę pojazdu z innym zakładem ubezpieczeń, znajdzie się również w sytuacji, w której obydwa zakłady ubezpieczeń będą mogły zażądać od nabywcy zapłaty składki lub jej części. Trzeba dodać, iż wraz ze sprzedażą pojazdu, zbywca każdorazowo ma obowiązek przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwykle będzie to dokument polisy). Na zbywcy ciąży również obowiązek powiadomienia zakładu ubezpieczeń w terminie 14 dni o fakcie zbycia pojazdu i o danych osobowych nabywcy obejmujących co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL lub w przypadku osób prawnych nazwę, siedzibę i numer REGON.

Jest to ważne, gdyż od chwili zbycia pojazdu do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń zbywca ponosi z nabywcą solidarnie odpowiedzialność za zapłatę należnej składki.

Nabywca pojazdu, który zdecyduje się korzystać z ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia zawartej przez poprzedniego właściciela powinien pamiętać, że w aktualnym stanie prawnym wobec takiej umowy nie stosuje się art. 28, zatem nie ulegnie ona automatycznemu przedłużeniu z upływem okresu na który była zawarta.

Reasumując:

1) jeżeli mamy zawartą umowę ubezpieczenia OC na 12 miesięcy, ale chcemy zmienić zakład ubezpieczeń musimy najpierw wypowiedzieć obecną umowę ubezpieczenia, nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu na który umowa była zawarta;

2) za datę złożenia wypowiedzenia przyjmuje się datę otrzymania wypowiedzenia przez zakład ubezpieczeń lub współpracującego z nim agenta ubezpieczeniowego, a w przypadku wysyłania wypowiedzenia Pocztą Polską z dniem nadania przesyłki listowej;

3) jeżeli nie dokonamy wypowiedzenia (zatem z mocy prawa zawrze się nowa umowa ubezpieczenia z dotychczasowym ubezpieczycielem) i zawrzemy umowę z nowym zakładem ubezpieczeń, oba zakłady ubezpieczeń będą mogły żądać od nas zapłaty składki; w takim przypadku mamy możliwość rozwiązania umowy ubezpieczenia zawartej automatycznie płacąc jedynie za czas faktycznie udzielanej ochrony (tj. do momentu złożenia wypowiedzenia);

4) nowy właściciel pojazdu wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej przez poprzedniego właściciela, zatem do końca okresu na który umowa była zawarta może korzystać z ochrony ubezpieczeniowej; umowa taka nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu;

5) nowy właściciel pojazdu ma możliwość rozwiązania umowy ubezpieczenia OC zawartej przez poprzedniego właściciela składając pisemne wypowiedzenie. W takim przypadku powinien zadbać, aby zawrzeć inną umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych od dnia złożenia wypowiedzenia;

6) jeżeli nowy właściciel pojazdu nie wypowie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej wcześniej przez sprzedającego (zbywcę) i jednocześnie zawrze inną umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC nastąpi tzw. podwójne ubezpieczenie OC; w takim przypadku obaj ubezpieczyciele będą mieli podstawy prawne do żądania składki za okres, w którym udzielali ochrony ubezpieczeniowej.

Dodatkowo, jeżeli chcecie Państwo rozszerzyć swoją wiedzę i uzyskać szerszy zakres informacji na omawiany wyżej temat zapraszamy do zapoznania się z następującymi opracowania i treściami:

– Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu

– Kto i jak ustala taryfy składek za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? Czy są w tym zakresie regulacje prawne?

– Na jaki czas zawiera się umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

– Kupiłem w marcu 2012 r. samochód i od poprzedniego właściciela otrzymałem polisę OC zawartą kilka miesięcy temu – czy do takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy ustawy, które weszły w życie w dniu 11 lutego 2012 r., a dotyczą możliwości wypowiedzenia umowy, odstąpienia oraz braku automatyzmu?

– Czy mogę odstąpić od umowy ubezpieczenia OC zawartej na odległość (np. przez telefon lub za pośrednictwem internetu)?

– Jakie są konsekwencje nabycia pojazdu z umową ubezpieczenia? Czy nowy właściciel może zrezygnować z kontynuacji umowy ubezpieczenia zawartej przez poprzedniego właściciela?

– Co to takiego „automatyczne zawarcie kolejnej umowy” czy też „klauzula prolongacyjna” w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

– W którym dokładnie momencie posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

– Jakie są konsekwencje sprzedaży pojazdu z umową ubezpieczenia? Czy nowy właściciel może zrezygnować z kontynuacji umowy ubezpieczenia zawartej przez poprzedniego właściciela?

– Czy umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów przestaje obowiązywać w związku z nieopłaceniem kolejnej np. drugiej raty składki?

– Kiedy dokładnie rozpoczyna się odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i kiedy ona ustaje?

– W jakich przypadkach ulega rozwiązaniu umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

– Jakie są kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

– „Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK” – Konferencja Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej – Warszawa, 28 lutego 2012 r.

– Czy w przypadku tzw. „podwójnego ubezpieczenia” posiadaczowi pojazdu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia jednej z umów ubezpieczenia OC?

– Anna Dąbrowska – Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – co udało się zmienić Rzecznikowi Ubezpieczonych na korzyść konsumentów – Monitor Ubezpieczeniowy nr 46 – wrzesień 2011

– wzór powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu

– wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku nabycia pojazdu

– wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku zmiany zakładu ubezpieczeń

– wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego na podstawie art. 28 a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – podwójne ubezpieczenie

Opracowanie przygotował Marcin Bielecki, specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Odnosząc się do zagadnienia opłacania składki lub jej kolejnej raty w przypadku sprzedaży samochodu w okresie ubezpieczenia przekazujemy poniższe wyjaśnienia, które mają na celu w sposób przystępny wyjaśnić przedmiotową problematykę.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), która weszła w życie 11 lutego 2012 r. należy zwrócić uwagę, że omawiane zagadnienie ma różne rozwiązania w zależności od tego kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta. Inny stan prawny, a tym samym zasady rozliczania składki dotyczą umów ubezpieczenia zawartych do 10 lutego 2012 r., a inny umów zawartych od 11 lutego 2012 r.

Stan prawny dotyczący umów zawartych do 10 lutego 2012 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, „Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki (lub jej raty przyp. autora) ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń” za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu i o danych osobowych nabywcy. Z przepisu tego wyraźnie wynika, iż za zapłatę składki za okres poprzedzający dzień zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu są odpowiedzialni zarówno zbywca pojazdu, jak i jego nabywca. W skrajnym przypadku może to oznaczać dla nabywcy konieczność zapłaty za składkę wymagalną jeszcze przed nabyciem pojazdu.

Odpowiedzialność solidarna za zapłatę składki oznacza, że wierzyciel (zakład ubezpieczeń) posiada uprawnienie do wyboru osoby spośród dłużników (zbywcy i nabywcy), od której zażąda zapłaty składki za zaległy okres. Od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu i danych osobowych nabywcy, za zapłatę należnej składki jest odpowiedzialny wyłącznie nabywca, co wynika z kolei z art. 31 ust. 1 powołanej ustawy. Czyli jeżeli np. zbywca opłaci składki zakład ubezpieczeń nie może domagać się jej zapłaty od nabywcy. Dłużnik, który spełni świadczenie uwalnia od konieczności zapłaty swoich współdłużników.

Stan prawny dotyczący umów zawartych od 11 lutego 2012 r.

Nowy właściciel pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność ze zbywcą pojazdu, za zapłatę składki z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Solidarna odpowiedzialność istnieje w okresie od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu (od dnia nabycia) do dnia poinformowania zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu i danych osobowych nabywcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL). Wyłączna odpowiedzialność za zapłatę składki należnej za okres do dnia przeniesienia prawa własności spoczywa na zbywcy. Odpowiedzialność za zapłatę składki należnej za okres od dnia poinformowania zakładu ubezpieczeń o zmianie właściciela spoczywa wyłącznie na nabywcy pojazdu.

Odpowiedzialność solidarna za zapłatę składki oznacza, że wierzyciel (zakład ubezpieczeń) posiada uprawnienie do wyboru osoby spośród dłużników (zbywcy i nabywcy), od której zażąda zapłaty składki za zaległy okres. Dłużnik, który spełni świadczenie uwalnia od konieczności zapłaty swoich współdłużników, czyli jeżeli np. zbywca opłaci składki zakład ubezpieczeń nie może domagać się jej zapłaty od nabywcy. Od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu i ww. danych osobowych nabywcy, za zapłatę należnej składki jest odpowiedzialny wyłącznie nabywca, co wynika z kolei z art. 31 ust. 1 powołanej ustawy.

W związku ze wskazaną powyżej regulacją prawną, wydaje się, iż z perspektywy zarówno zbywcy jak i nabywcy pojazdu najlepszym rozwiązaniem jest uregulowanie kwestii płatności za składkę przez same strony umowy sprzedaży, tj. zbywcę i nabywcę pojazdu. Aby zabezpieczyć swoje interesy najlepiej to uczynić wpisując ten obowiązek w umowie sprzedaży pojazdu.

Dodatkowo, jeżeli chcecie Państwo rozszerzyć swoją wiedzę i uzyskać szerszy zakres informacji na omawiany wyżej temat zapraszamy do zapoznania się z następującymi opracowania i treściami:

– Jakie są konsekwencje sprzedaży pojazdu z umową ubezpieczenia? Czy nowy właściciel może zrezygnować z kontynuacji umowy ubezpieczenia zawartej przez poprzedniego właściciela?

Źródło: www.rzu.gov.pl