Ubezpieczenia dla Twojego biznesu

Ubezpieczenia dla Twojego biznesu to oferta skierowana do klientów sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tym również mikro firm. Oferta jest przygotowywana zawsze indywidualnie po szczegółowej analizie potrzeb klienta w oparciu o najwyższe standardy jakie oferuje nasz partner

ERGO-Hestia S.A.

Kompleksowa oferta może być dowolnie skomponowana w oparciu o oferowane produkty takie jak:

Ubezpieczenia majątku:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych – chroni mienie od szkód materialnych powstałych wskutek m.in. pożaru, zalania np. w następstwie szkód wodociągowych, katastrof naturalnych, takich jak powódź, huragan, deszcz nawalny, śnieg. Ubezpieczenie, co ważne można zawrzeć w czterech wariantach obejmujących różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dostosowane do własnych potrzeb;
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku w tym również szkód związanych z wandalizmem;
 • w transporcie również w pakiecie Hestia Biznes;
 • sprzętu elektronicznego – obejmuje ochroną szkody rzeczowe polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powodujące konieczność jego naprawy bądź wymiany, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn niewyłączonych z zakresu ubezpieczenia. W szczególności: błędów w obsłudze, kradzieży, wandalizmu, pożaru, wybuchu, zalania, działania wody, wilgoci, szkód elektrycznych. Niezależnie ubezpieczone mogą zostać nośniki danych, oprogramowanie oraz koszty odtworzenia danych. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, w tym także komputerowego, medycznego, specjalistycznego w wariancie all risk nawet do 10 lat;
 • maszyn elektrycznych – ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń obejmuje szereg ryzyk związanych z eksploatacją parku maszynowego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności szkody powstałe na skutek błędów projektowych i konstrukcyjnych, awarii, uszkodzenia z przyczyn elektrycznych, błędów w obsłudze;
 • sprzętu i maszyn budowlanych – obejmuje ochroną sprzęt i maszyny przedsiębiorcy po przyjęciu ich do eksploatacji. Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych jest produktem typu all risk („od wszystkich ryzyk”). Ubezpieczenie dotyczy zarówno maszyn budowlanych w tym również koparek oraz maszyn rolniczych;
 • robót budowlano – montażowych;
 • mienia od wszystkich ryzyk objęte są szkody materialne powstałe wskutek wszelkich niewymienionych z nazwy zdarzeń losowych, z wyjątkiem wyłączeń wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia zawiera w szczególności ryzyka znajdujące się w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Oferuje również dodatkowy zakres ubezpieczenia, w tym m.in. kradzież z włamaniem, wandalizm/dewastacja, przepięcia;
 • lokalu oraz budynku użytkowego, którego właścicielem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;
 • aptek z klauzulą utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków;
 • majątku firm rozliczających się w oparciu o ryczałt, nieprowadzących kasy fiskalnej;
 • wskutek szkód wyrządzonych przez przestępczość cybernetyczną;
 • gospodarstw rolnych obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie budynków, majątku, odpowiedzialności cywilnej, zwierząt gospodarskich oraz upraw;

Ubezpieczenia finansowe:

 • gwarancje ubezpieczeniowe, w tym:

– wadium;

– należytego wykonania umowy;

– należytego usunięcia wad i usterek;

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu, które wyrządzi osobom trzecim lub swoim pracownikom w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt). W ramach ochrony polisy podstawowej istnieje możliwość rozszerzenia zakresu polisy o następujące klauzule OC:
 • najemcy, obejmujące szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • pracodawcy, czyli popularne OC pracodawcy za wypadki przy pracy;
 • przechowawcy, włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem w tym pojazdów, maszyn leasingowanych itp;
 • emitenta substancji niebezpiecznych, włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;
 • serwisanta za szkody w mieniu poddanym naprawie – włączenie szkód w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych) stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem;
 • dostawcy za szkody wyrządzone przez energię dostarczoną lub wyprodukowaną oraz szkód wynikłych z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci;
 • producenta za wadliwy półprodukt poniesionych przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem;
 • wzajemne to włączenie szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem np. wspólnikami czy też spółkami zarządzanymi przez jedną osobę oraz pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem a ich podwykonawcami;
 • rozszerzenie za szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych w tym WZW, HIV i salmonelli;
 • rozszerzenie za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością taką jak zooterapia, dogoterapia, felinoterapia, hipoterapia czy aplakoterapia;
 • Ubezpieczenia dla Twojego biznesu odpowiedzialności cywilnej poza pakietami mogą obejmować :

– odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych;

– szkody wyrządzone przez reklamę;

– OC dla agencji pracy tymczasowej. Odpowiedzialność za wypadki przy pracy pracowników a także za szkody wyrządzone firmie-użytkownikowi. Oferta dotyczy agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej oraz doradztwa personalnego;

– członków organów zarządzających firmą posiadającą formę osoby prawnej Sp zoo lub S.A.;

– zarządców nieruchomości;

– przewoźników i spedytorów;

– CARGO (ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym);

– ochrona prawna;

– organizatora imprez masowych;

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowe dla:

 • lekarzy i farmaceutów a także średniego personelu medycznego;
 • nauczycieli, instruktorów, wychowawców;
 • biur rachunkowych, księgowych, biegłych rewidentów;
 • zarządców, geodetów, geologów, rzeczoznawców, projektantów, architektów lub inżynierów budowlanych;

Ubezpieczenia osobowe:

 • koszty leczenia za granicą. Zapewnia ochronę od szkód powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje:

– koszty leczenia;

– koszty ratownictwa;

– odpowiedzialności cywilnej;

– utraty bagażu;

– kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy ”assistance”;

 • pracownicze ubezpieczenie na życie, zbiorowe już od 5 osób oraz indywidualne;
 • ubezpieczenie zdrowotne – grupowe;
 • ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków na czas wycieczek i imprez sportowo-rekreacyjnych;
 • NOWOŚĆ! Ubezpieczenia dla Twojego biznesu Best Doctors to koszty leczenia ciężkich zachorowań w najlepszych klinikach na świecie. Suma ubezpieczenia to 2 mln EURO;

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • kompleksowe ubezpieczenie flot w zakresie ryzyk komunikacyjnych;
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów (OC);
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK);
 • ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) teraz Auto-Casco + kradzież na motocykle, skutery i quady;
 • ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy „Hestia Car Assistance” (assistance);
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW);
 • ubezpieczenia szyb samochodowych (szyby);
 • ochrona utraty zniżek w ramach OC lub AC;
 • inne Ubezpieczenia dla Twojego biznesu.

https://fenixnrb.pl/klient-biznesowy/
Szukasz korzystnej oferty? Napisz do nas…