Najlepsze ubezpieczenie od poważnych zachorowań Best Doctors

Organizacja i leczenie za granicą poważnych zachorowań

Gwarantujemy:

 • dostęp do światowej klasy specjalistów,
 • leczenie w renomowanych zagranicznych klinikach,
 • ochronę uwzględniającą koszty podróży oraz pobytu ubezpieczonego wraz z osobą towarzyszącą,
  organizację i pokrycie kosztów świadczeń lub leczenia (wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Każda pełnoletnia osoba mająca miejsce zamieszkania na terenie RP.
Ochroną mogą zostać objęte osoby, które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyły 64 roku życia (ochrona trwa maksymalnie do ukończenia przez Ubezpieczonego 65 roku życia).

Ile to kosztuje?

Składka – 84 zł* miesięcznie za osobę

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia poniższych poważnych stanów chorobowych:

 • nowotworu złośliwego, nowotworu nieinwazyjnego lub raka in situ;
 • zabiegu operacyjnego naczyń wieńcowych (By-pass);
 • zabiegu kardiochirurgicznego wymiany zastawki serca;
 • zabiegu neurochirurgicznego;
 • przeszczepu od żywego dawcy narządów;
 • przeszczepu szpiku kostnego.

Kto będzie objęty karencją?

Karencja stosowana jest w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego i wynosi 90 dni od daty rozpoczęcia ochrony.

Jak to działa?

W razie wystąpienia poważnego stanu chorobowego ERGO Hestia, za pośrednictwem Best Doctors®, zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń:

InterConsultation™ (druga opinia medyczna)

 • udzielenia pomocy w zebraniu dokumentacji medycznej
  niezbędnej do wydania raportu eksperta,
 • weryfikacji oceny histopatologicznej, a jeżeli zajdzie taka
  konieczność zalecenie wykonania ponownych badań,
  przetłumaczenia na język obcy zebranej dokumentacji
  medycznej,
 • przekazania przetłumaczonej dokumentacji medycznej
  do lekarza konsultanta, specjalizującego się w danym
  schorzeniu,
 • sporządzenia przez eksperta pisemnego raportu w języku
  polskim.

Find BestCare® (organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia)

Organizacja oraz pokrycie kosztów w przypadku konieczności podjęcia leczenia w klinice poza Polską. Jeśli raport eksperta wydany w ramach świadczenia InterConsultation™ potwierdzi wystąpienie zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego, objętego zakresem ochrony, oraz wskaże możliwość dalszego leczenia, ERGO Hestia za pośrednictwem Best Doctors® zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących świadczeń:

 • wskazania Ubezpieczonemu informacji o maksymalnie trzech
  klinikach poza granicami RP, w których dalsze leczenie i konieczna
  diagnostyka mogą być przeprowadzone,
 • leczenia za granicą zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego
  Ubezpieczonego,
 • podróży lub transportu medycznego Ubezpieczonego
  i osoby towarzyszącej i/lub dawcy,
 • zakwaterowania Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy,
  sprowadzenie zwłok Ubezpieczonego i/lub dawcy.

Po zakończeniu terapii w dalszym ciągu możesz liczyć na wsparcie i pomoc specjalistów zespołu Best Doctors®.

KROK 1
Jeśli zdiagnozowano u Ciebie
poważny stan chorobowy
podlegający ochronie,
skontaktuj się z ERGO Hestia.
ERGO Hestia przekazuje
Twoje zgłoszenie do zespołu
medycznego Best Doctors®

KROK 2
Na podstawie zebranych
informacji przygotujemy
opis Twojego przypadku
oraz zaproponujemy opiekę
światowej klasy specjalistów.

KROK 3
Po szczegółowej analizie
Twojego przypadku otrzymasz
raport zawierający dane
diagnostyczne oraz zalecenia
dotyczące dalszej terapii
(druga opinia medyczna).

KROK 4
Jeśli chcesz poddać
się leczeniu za granicą,
poinformuj nas o tym.

KROK 5
Zorganizujemy Twój
pobyt za granicą –
formalności, podróż oraz
zakwaterowanie.

* UWAGA! Podana składka zawiera koszt świadczenia z tytułu „Zgonu Ubezpieczonego” z poziomem odpowiedzialności 10 000 zł

 

Do pobrania:

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ulotka Best Doctors