Dokumenty

Dokumenty ubezpieczeniowe

Mamy świadomość, jak ważne są łatwo dostępne dokumenty niezbędne do właściwej obsługi ubezpieczeń, szkód czy też zmiany ubezpieczyciela.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom chcąc uprościć wyszukiwanie dokumentów udostępniamy wzory druków oraz dostęp do zewnętrznych stron w jednym miejscu.

W przypadku gdy uważają Państwo, że powinny się w tym miejscu znaleźć dodatkowo inne potrzebne dokumenty prosimy o kontakt.

 

Druki dotyczące posiadanych ubezpieczeń:

 1. wzór powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu
 2. wzór powiadomienia zakładu ubezpieczeń o wyrejestrowaniu pojazdu
 3. wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku nabycia pojazdu
 4. wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku zmiany zakładu ubezpieczeń
 5. wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego w przypadku podwójnego ubezpieczenia

Druki dotyczące likwidacji szkód:

 1. wspólne oświadczenie uczestników wypadku o zdarzeniu drogowym,
 2. wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg,
 3. wzór roszczenia ze szkody osobowej do zakładu ubezpieczeń
 4. wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC komunikacyjnego
 5. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – pomniejszenie wartości części koniecznych do naprawy (tzw. potrącenie amortyzacyjne lub merkantylny ubytek wartości)
 6. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – rozliczenie szkody z OC jako całkowitej, mimo że koszt naprawy pojazdu nie przekracza 100 % jego wartości rynkowej sprzed zdarzenia
 7. wzór odwołania od stanowiska zakładu ubezpieczeń – wypłata jedynie części odszkodowania z powodu wielości sprawców (odpowiedzialność solidarna kilku sprawców)
 8. wzór ugody – szkoda osobowa

Więcej wzorów pism oraz druków znajduje się tutaj.

Proszę pamiętać, że wypowiedzenie umowy ubezpieczenia można dostarczyć najpóźniej na 1 dzień przed końcem ważności polisy. Powyższe nie dotyczy polis przepisywanych po nabyciu pojazdu, które w dniu zakończenia ochrony wygasają automatycznie.

Firmy ubezpieczeniowe preferują różne formy dostarczania wypowiedzenia. Może to być informacja wysłana za pomocą tradycyjnej poczty, mailowo, za pomocą faksu lub można odwiedzić osobiście placówkę ubezpieczyciela. W przypadku wysłania dokumentu pocztą elektroniczną czy też faksem pamiętać należy o osobistym podpisie (druk wypowiedzenia musi mieć oryginalny odręczny podpis i być zeskanowany). W przypadku wysłania wypowiedzenia pocztą liczy się data nadania listu poleconego.

Zewnętrzne strony Polskich instytucji związanych z ubezpieczeniami:

Rzecznik Finansowy

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Rzecznik Klienta pracujący przy ERGO Hestii reprezentując Państwa interesy, podejmuje się zadań najtrudniejszych docierając do ekspertów, wyjaśni wątpliwości.

Napisz do Rzecznika Klienta 

 

ERGO Hestia rozumie, jak ubezpieczać klientów w przyjazny i odpowiedzialny sposób. Dlatego stawia na dialog ze wszystkimi. Chcąc zapewnić pełną dostępność oferty, usługi projektuje w sposób uniwersalny, dostosowując je do potrzeb różnych grup społecznych, m.in. osób z niepełnosprawnością. Jednym z efektów takiego myślenia jest wprowadzenie obsługi w języku migowym.